Sigurna kuća

Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u regiji Grada Banja Luka je osnovana na inicijativu Fondacije “Udružene žene” Banja Luka i počela je sa radom 12. februara 2007. Sigurna kuća Banja Luka ispunjava sve uslove propisane Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske i podzakonskim aktima koji regulišu njen rad.

Procedura zbrinjavanja žena i djece žrtava nasilja u sigurnu kuću je regulisana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske.

Prema čl. 15 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske (Službeni glasnik RS, br. 102/12) nadležni centar za socijalni rad, odnosno služba socijalne zaštite uz asistenciju policije može, uz predhodni pristanak žrtve nasilja u porodici, radi obezbjeđenja prava i interesa žrtve, donijeti rješenje o privremenom zbrinjavanju žrtve u sigurnu kuću.

Žrtva nasilja u porodici ima zakonsko pravo da sama podnese zahtjev za zbrinjavanje u sigurnu kuću.

Član 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske (Službeni glasnik RS, br. 108/13) propisuje da žrtva nasilja u porodici, zbog pretrpljenog nasilja, straha i uznemirenosti, radi obezbjeđivanja fizičke zaštite i ostvarivanja svojih prava i interesa, kao i sprečavanja ponavljanja nasilja, ima pravo da podnese nadležnom centru za socijalni rad, odnosno službi socijalne podrške zahtjev za korištenje posebne mjere podrške – privremeno zbrinjavanje u sigurnu kuću.

Mjera zbrinjavanja u sigurnu kuću se može odrediti u trajanju koje je potrebno radi ostvarenja cilja mjere, s tim da ne može trajati duže od šest (6) mjeseci. U opravdanim slučajevima trajanje ove mjere se može produžiti za još šest (6) mjeseci, odnosno do završetka postupka i izvršenja rješenja kojim se učiniocu nasilja izriče zaštitna mjera.

 

Prijatelji Sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja Banja Luka