Rodno zasnovano nasilje

Fondacija Udružene žene Banja Luka je aktivna u oblasti sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja prema ženama od svog osnivanja 1996. godine.

Program obuhvata

Aktivnosti javnog zalaganja i podizanja svijesti javnosti o svim oblicima nasilja protiv žena, i provođenje istraživanja sa fokusom na nasilje u porodici, i druge oblike nasilja u javnom i privatnom životu, samostalno i u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama u BiH, regiji i na međunarodnom nivou;Monitoring zakona i javnih politika na svim nivoima u BiH i javno zalaganje za usvajanje zakona i javnih politika koji stavljaju u fokus zaštitu prava žena na život bez nasilja, kao i izmjene diskriminirajućih pravnih propisa koji zanemaruju, krše ili narušavaju ženska ljudska prava u ovoj oblasti;
Monitoring stanja ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u oblasti zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja kroz praćenje rada vladinih i javnih institucija na svim nivoima u BiH, priprema monitoring izvještaja, kao i alternativnih izvještaja prema međunarodnim mehanizmima koji prate stanje u ovoj oblasti (CEDAW, Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i dr.);

Pružanje kontinuirane i rodno senzibilisane podrške i pomoći ženama i djeci koji su preživjeli nasilje putem servisa SOS telefona, pravne i psihosocijalne pomoći i podrške i Sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja;

Osnaživanje kapaciteta javnih službenika_ca, profesionalaca_ki koji imaju obaveze i ovlaštenja rada na sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i podrška multi-disciplinarnom pristupu;


Zajedničko djelovanje sa drugim nevladinim organizacijama u BiH, regiji i na međunarodnom nivou u oblasti sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.Institucionalna podrška

Cilj projekta je doprinos održivom sistemskom unapređenju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena i djece u Bosni i Hercegovini i stvaranje

Pogledaj projekat »

Institucionalna podrška

Cilj projekta je doprinos realizaciji strateških ciljeva Fondacije Udruženih žena Banja Luka: Žene i djeca žrtve nasilja (korisnice specijaliziranih usluga pomoći i podrške) osnažene za

Pogledaj projekat »