Psihološko savjetovalište

Psihološki tretmani su usmjereni na osnaživanje žena i prevazilaženje kriznih situacija, preveniranje ozbiljnijih posledica po mentalno i fizičko zdravlje, kao i na unapređenju vještina za funkcionalniji život. Takođe, često je kroz edukativni i savjetodavni rad sa majkama podrška usmerena na adekvatno reagovanje u odnosu sa djecom, kako bi im pružile najbolju moguću podršku tokom ili nakon teških životnih perioda.

Rad sa korisnicama je usmjeren na

Pružanjem direktne podrške u periodu neposredno nakon doživljenog nasilja, osnažujemo korisnice u borbi za siguran život za njih i njihovu djecu, dok se radom na prevazilaženju posljedica ranije doživljenog nasilja otvara mogućnost za zdraviji, kvalitetniji i ispunjeniji život.