Prevencija i borba protiv rodno zasnovanog nasilja u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji

Search

Projekat ima za cilj da doprinese razvoju baze dokaza i kapaciteta znanja među braniteljicama prava žena iz organizacija civilnog društva kako bi se bolje kretale kroz procese pristupanja EU i zagovarale reforme koje treba sprovesti, kao i uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa relevantnim direktivama EU i međunarodnim obaveze BiH u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem.

Više o programu saznajte na:
https://kvinnatillkvinna.org/regional-advocacy/western-balkans/ 

Početak projekta: 01.01.2022.

Završetak projekta: 31.12.2026.

Geografska rasprostanjenost: BIH

Kontakt osoba: Aleksandra Petrić

Donatori