Institucionalna podrška

Search

Cilj projekta je doprinos održivom sistemskom unapređenju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena i djece u Bosni i Hercegovini i stvaranje okruženja u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti. Unapređenje organizacionih kapaciteta Fondacije Udružene žene Banja Luka za implementaciju programa prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama/djecom i unapređenje političkog učešća žena.

Početak projekta: 01.04.2021.

Završetak projekta: 31.03.2024.

Geografska rasprostanjenost: BIH

Kontakt osoba: Aleksandra Petrić

Donatori