Pomoć za žene

Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja Banja Luka

Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u regiji Grada Banja Luka je osnovana na inicijativu Fondacije “Udružene žene” Banja Luka i počela je sa radom 12. februara 2007.

Više informacija

SOS telefon za žrtve nasilja 1264

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihološke podrške ženama i djeci žrtvama nasilja putem SOS telefona za žene žrtve nasilja koji smo uspostavili početkom 1997. godine.

Više informacija

Pravno savjetovalište

Pravno savjetovalište pruža rodno senzibilisanu pravnu pomoć ženama koje su preživjele ili preživljavaju nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja.

Više informacija