Političko učešće žena

Program je usmjeren na aktivno zalaganje za povećanje broja i osnaživanje uticaja žena u političkom odlučivanju na svim nivoima vlasti i upravljanja u Bosni i Hercegovini, osiguravanje javne vidljivosti stavova žena i kršenja ženskih ljudskih prava u praksi. Fondacija Udružene žene Banja Luka program provodi od osnivanja 1996. godine.

Program obuhvata

Aktivnosti javnog zalaganja i podizanja svijesti javnosti o potrebi većeg učešća i uticaja žena u političkom odlučivanju i upravljanju sa fokusom na osiguranje vidljivosti problema sa kojima se žene u BiH susreću u javnom i političkom životu, učestvovanje žena u političkim pregovorima o pitanjima koja su važna za procese izgradnje mira, uređenje zemlje i demokratsko upravljanje, samostalno i u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama u BiH, regiji i na međunarodnom nivou;

Monitoring zakona i javnih politika na svim nivoima u BiH i javno zalaganje za usvajanje zakona i javnih politika koji garantuju zastupljenost žena u političkom odlučivanju i upravljanju, kao i izmjene diskriminirajućih pravnih propisa koji zanemaruju, krše ili narušavaju ženska ljudska prava u ovoj oblasti, zalaganje za primjenu međunarodnih standarda u ovoj oblasti u BiH;Monitoring stanja ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u oblasti zastupljenosti i uticaja žena u odlučivanju i upravljanju na svim nivoima kroz praćenje rada vladinih i javnih institucija na svim nivoima u BiH, priprema monitoring izvještaja, kao i alternativnih izvještaja prema međunarodnim mehanizmima koji prate stanje u ovoj oblasti;
Umrežavanje političarki, žena izabranih u tijela zakonodavne i izvršne vlasti i upravljanja, predstavnica vladinih institucija na svim nivoima i aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija putem definisanja i sprovođenja zajedničkih inicijativa i platforma djelovanja na pitanjima od značaja za žene;

Osnaživanje kapaciteta političarki, žena izabranih u tijela zakonodavne i izvršne vlasti i upravljanja, predstavnica vladinih institucija na svim nivoima i aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija za rodno osjetljivo i odgovorno političko i javno djelovanje koje u fokus stavlja zaštitu ženskih ljudskih prava i uvažava potrebe žena;
Zajedničko djelovanje sa drugim nevladinim organizacijama u BiH, regiji i na međunarodnom nivou u oblasti unapređenja učešća i uticaja žena u političkom odlučivanju i upravljanju, edukacija glasačica, podrška kandidatkinjama na izborima.