Istorijat

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja  društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Početne aktivnosti su bile usmjerene na osnaživanje žena u gradskim i seoskim sredinama u Bosni i Hercegovini kroz rad na programima humanitarnog i edukativnog karaktera (podjela krava i koka nosilja ženama u selima u rubnim područjima između dva BiH entiteta, podjela plastenika ženama povratnicama i izbjeglicama, ginekološki pregledi, osnovni kursevi korištenja računara i kursevi engleskog jezika za žene u seoskim i gradskim sredinama u Republici Srpskoj, itd.).

Radile smo i radimo sa ženama svih životnih dobi, nacionalnog opredjeljenja, socijalnog i obrazovnog statusa, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, sa ciljem zaštite ženskih ljudskih prava u praksi.

Tokom proteklih godina, organizacija „Udružene žene“ Banja Luka se razvila u prepoznatljivu organizaciju civilnog društva u Bosni i Hercegovini koja radi na pružanju direktnih servisa za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja putem besplatnog i rodno senzibilisanog pravnog savjetovanja, SOS telefona, i sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja. Pokrenule smo i realizovale brojne programe javnog zalaganja usmjerene na unapređenje zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u praksi.

Ključni rezultati

Pružena direktna pomoć za više od 7500 žena iz šire regije grada Banja Luka, putem pravne pomoći i savjetovanja, psihološkog savjetovališta i podrške, SOS telefona, sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u Banja Luci, i multi-disciplinarnog tima za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja u Banja Luci, u čijem smo radu učestvovale do 1. maja 2012. godine;

Direktni doprinos putem ekspertize, javnog zalaganja i amandmana u usvajanju važnih zakona i javnih politika usmjerenih na sprečavanje i suzbijanje nasilja protiv žena:

  • Prepoznavanje silovanja u braku i nasilja u porodici kao krivičnih djela u Krivičnom zakonu Republike Srpske (2000),
  • Usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj(2005) i izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS (2008), čime je stvorena pravna osnova za finansiranje sigurnih kuća za žrtve nasilja iz javnih budžeta na entitetskom i opštinskom nivou, kao i novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS (2012) koji precizira obaveze subjekata zaštite od nasilja u porodici;
  • Usvajanje Zakona o ravopravnosti polova BiH (2003) i izmjena i dopuna Zakona o ravnopravnosti polova BiH (2009);
  • Usvajanje BiH Strategije za sprečavanje nasilja u porodici;
  • Pokretanje amandmana na Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, kako bi se žene i djeca žrtve nasilja prepoznale kao korisnici socijalne zaštite, i sigurne kuće kao ustanove socijalne zaštite (2009 – 2010);

 

Unaprijeđena javna svijest građana_ki i javnih zvaničnika_ca Banja Luke i Bosne i Hercegovine o nasilju nad ženama i rodno zasnovanom nasilju kao javnom problemu putem kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, brojnih TV i radio programa, bilbord kampanja, okruglih stolova, javnih tribina i konferencija;

Izgradnja kapaciteta više od 300 profesionalaca_ki u policiji, zdravstvenim institucijama i centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj, sa ciljem pružanja direktne podrške ženama i djeci žrtvama nasilja, putem radionica, treninga i zajedničke inicijative multi-disciplinarnog tima za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici u Banja Luci;

Direktni doprinos u pripremi Izvještaja u sjeni BiH prema Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) (1997, 2004, 2010, 2013) posebno u djelu koji se odnosi na nasilje nad ženama i trgovinu ženama i djevojčicama;

Doprinos u umrežavanju, izgradnji kapaciteta i razvoju zajedničke agende ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za rad na sprečavanju i suzbijanju nasilja protiv žena i rodno zasnovanog nasilja, kroz doprinos uspostavljanju i djelovanju Ženske mreže BiH, mreže SOS telefona za žrtve nasilja u Republici Srpskoj, i Sigurne mreže BiH.

Izgradnja kapaciteta i vještina više od 700 političarki i političara, bez obzira na političku opciju, i unapređenje njihovog znanja u oblastima javnog zalaganja, medijske prezentacije, političkog učešća, unapređenja zakona i javnih politika u oblasti ravnopravnosti polova i ženskih ljudskih prava, itd.;

Direktni doprinos putem eksperize, javnog zalaganja i amandmana u usvajanju važnih zakona usmjerenih ka osiguravanju ravnopravnosti polova u javnom i političkom životu:

  • Usvajanje privremenog izbornog pravila 7.30, od strane Privremene izborne komisije BiH (1998), kojom je uvedena kvota za 30% žena na kandidatskim listama političkih stranaka;
  • Usvajanje Zakona o ravnopravnosti polova BiH (2003) i njegovih izmjena i dopuna (2009), kojim je uvedena kvota za učešće žena u vlasti i donošenju odluka na svim nivoima u BiH;

 

Podizanje svijesti građana_ki Bosne i Hercegovine, javnih zvaničnika_ca i novinara_ki o važnosti učešća žena u upravljanju i političkom odlučivanju na svim nivoima u BiH putem organizovanja više od 100 TV i radio emisija, radionica sa glasačicama, konferencija, okruglih stolova, uličnih kampanja, javnih tribina, bilbord kampanja i sl.

Organizovanje više od 50 televizijskih i radio emisija o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti polova u BiH;

Unapređenje osjetljivosti za pitanja rodne ravnopravnosti i ženska ljudska prava elektronskih i štampanih medija u Bosni i Hercegovini putem rodno senzibilisane edukacije i izgradnje kapaciteta više od 100 novinara_ki, urednika_ca i upravljačkih struktura u medijima u Bosni i Hercegovini;

Podizanje javne svijesti o rodnoj diskriminaciji u medijima Bosne i Hercegovine kroz učešće u globalnoj inicijativi Rod i monitoring medija (GMMP) (2005, 2009/2010) monitoringa medija u smislu pristupa i predstavljanja kandidatkinja i pitanja iz oblasti ravnopravnosti polova tokom predizbornih kampanja, terenskim istraživanjima usmjerenima ka ostvarivanju uticaja na unapređenje položaja novinarki u BiH medijima;

Povećanje rodne osjetljivosti programa Radio televizije Republike Srpske (RTRS), kao jednog od ključnih javnih emitera u Bosni i Hercegovini kroz zalaganje za korištenje rodno osjetljivog jezika, kontinuirano organizovanje tematskih emisija o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti polova, direktno učešće predstavnice „Udruženih žena“ Banja Luka u Programskom savjetu RTRS, direktni doprinos RTRS-a u Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH;

Pokretanje i koordiniranje neformalne mreže ženskih nevladinih organizacija i novinarki u Bosni i Hercegovini i izgradnja kapaciteta za monitoring medija i javno zalaganje za rodno osjetljive medijske programe.

Edukacija više od 2700 učenika_ca srednjih škola, 120 pedagoga_ca, direktora_ca i profesora_ca širom Republike Srpske o problemu trgovine ljudima, putem interaktivnih radionica, brošura, stripa i prikazivanjem dokumentarnih i igranih filmova na ovu temu;

Umrežavanje i javno zalaganje za zaustavljanje trgovine ženama i djevojčicama putem RING NVO mreže protiv trgovine ljudima u BiH;

Doprinos u razvoju javnih politika i unapređenje rada vladinih institucija u BiH na zaustavljanju trgovine ženama i djevojkama putem aktivnog učešća u koordinacionim sastancima organizovanim od BiH Koordinatora protiv trgovine ljudima.

Godina

Rezultat

1996.

Osnivanje Udruženja “Udružene žene”

1997.

Otvaranje kancelarije za besplatnu pravnu pomoć

1997.

Otvaranje SOS telefonske linije za žrtve nasilja

2000.

Nasilje u porodici i silovanje u braku uvedeno u Krivični zakonik Republike Srpske, a nakon toga i u druge krivične zakone u Bosni i Hercegovini

2001.

Započinje ječe umrežavanje ženskih organizacija u Bosni i Hercegovini

2003.

Zakon o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine

2005.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

2007.

Osiguranje finansijske održivosti sigurne kuće kroz podzakonske akte

2007.

Kupovina i otvaranje sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja

2010.

Zakon o ravnopravnosti polova Distrikta Brčko i uspostavljanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova

2013.

Ključna ministarstva u Vladi potpisala Protokol institucionalnog postupanja u slučajevima nasilja u porodici na nivou Republike Srpske između više resornih ministarstava

2013.

Ratifikovana Istanbulska konvencija

2016.

FUŽ započela programe ekonomskog osnaživanja žena (Fond za ekonomsko osnaživanje žena)

2017.

Novi Krivični zakonik Republike Srpske usklađen sa Istanbulskom konvencijom

2018.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine

2020.

Izmjene i dopune  Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske – uvođenje lica od povjerenja i obaveznog informisanja žrtava

2020. 

Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć –  prepoznavanje žrtava porodičnog nasilja kao korisnika/ca prava bez obzira na imovinski status

2020.

Zakon o krivičnom postupku RS – regulisana zabrana pitanja o seksualnom životu prije i nakon izvršenja krivičnog djela

2020.

Omogućavanje besplatnog hitnog testiranja za žene i djecu koji se smještaju u sigurnu kuću – Odluka Kriznog štaba Vade RS

2021.

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu  – unapređenje položaja radnika/ca

2021.

Formirane grupe za samopomoć